ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ

Η Εκτελεστική εξουσία στο Ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε από το Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδας,
που ψήφισε η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας την 1 Μαϊου του 1827 και το οποίο ανέθετε
την Εκτελεστική εξουσία σε τριμελή Αντικυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα αναλάμβανε
τη διακυβέρνηση της Ελλάδας, μέχρι την άφιξη του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.


Αντικυβερνητική Επιτροπή (5 Απριλίου 1827 - 17 Ιανουαρίου 1828)

Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ψηφίζοντας την 1/5/1827 το Πολιτικό Σύνταγμα της Ελλάδας και ακολουθώντας τη σύγχρονη πολιτειολογική σκέψη, προσδιόριζε και κατοχύρωνε με σαφή διάκριση τις λειτουργικές εξουσίες του κράτους ως εξής: «Ανέθετε την νομοθετική εξουσία στο Σώμα των Πληρεξουσίων (Αντιπροσώπων του λαού), την Βουλή», και την εκτελεστική εξουσία στην Αντικυβερνητική Επιτροπή, η οποία θα αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της Ελλάδας μέχρι την άφιξη του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Με το Θ΄ Ψήφισμα της 5ης Απριλίου του 1827 η Γ' Εθνοσυνέλευση διόρισε την «Αντικυβερνητική Επιτροπή», ένα τριμελές Ανώτατο Διοικητικό όργανο, ως προσωρινή Κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους, που είχε ως αποστολή την άσκηση της εξουσίας μέχρι την έλευση του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Μέλη αυτής της επιτροπής ήσαν οι Γεώργιος Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Νάκος και Ιωάννης Μαρκής Μιλαήτης.

Μετά τη λήξη των εργασιών της Γ' Εθνοσυνέλευσης, η Αντικυβερνητική Επιτροπή συνεδρίασε στον Πόρο και όρισε τους εξής Γραμματείς της Επικρατείας, δηλαδή τους υπουργούς: Εξωτερικών τον Γεώργιο Γλαράκη, Εσωτερικών και Αστυνομίας τον Αναστάσιο Λόντο, Οικονομίας τον Γεώργιος Μαυρομάτη, Πολεμικών τον Ανδρέα Μεταξά, Παιδείας και Δικαίου τον Γεράσιμο Κώπα και προσωρινά των Ναυτικών τον Γεώργιο Γλαράκη.

Με το Ψήφισμα της 1ης Μαΐου 1827, καθορίστηκε ως εξής η Εκτελεστική Εξουσία που θα ασκούσε η «Αντικυβερνητική Επιτροπή».
"Η Επιτροπή αυτή ήταν ένα τριμελές συλλογικό όργανο, χωρίς πρόεδρο, που ελάμβανε τις αποφάσεις της κατά πλειοψηφία και τα τρία μέλη της υποχρεούνταν να υπογράφουν όλα τα έγγραφα."

Εάν εχρειάζετο να γίνει αναπλήρωση μελών της «Αντικυβερνητικής Επιτροπής», για λόγους ανωτέρας βίας, τότε αυτή θα γινόταν μόνο με απόφαση της Βουλής.


Βουλή των Ελλήνων:
Όρκος της Αντικυβερνητικής Επιτροπής

"Ορκίζομαι εις το όνομα της Τρισυποστάτου Θεότητος και εις την γλυκυτάτην Πατρίδα, πρώτον μεν, ή να ελευθερωθή το Ελληνικόν Έθνος ή με τα όπλα εις τας χείρας να αποθάνω χριστιανός και ελεύθερος· έπειτα δε, να υποτάσσωμαι μ’ όλην την πίστιν εις τον παρόντα Νόμον της Πατρίδος, ό,τι λογής αι τρεις Εθνικαί Συνελεύσεις του 1822, 1823 και 1827 παρέδωκαν εις το Ελληνικόν Έθνος. "

Η Γ' Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων

Η κυριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει εξ' αυτού
και υπάρχει υπέρ αυτού