Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Γ΄ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Διακήρυξη της Γ' Εθνοσυνέλευσης προς τους Έλληνες,
μετά τη λήξη των εργασιών της

Η Εθνική Γ' Συνέλευσις ετελείωσε τας εργασίας της σήμερον διαλύεται, και οι πληρεξούσιοι
του Έθνους αντιπρόσωποι απέρχονται έκαστος εις τα ίδια, δια να δώση
λόγον των πράξεων του προς τους συμπολίτας του ...+
+
+
+
+
+
+
+
+

Η Γ' Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων

Η κυριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει εξ' αυτού
και υπάρχει υπέρ αυτού